Privātuma politika

Mēs, veicot Personas datu apstrādi, apņemamies aizsargāt Personu datu privātumu.

Personas datu apstrādei tiek piemērota Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR), kā arī attiecīgie Latvijas Republikas tiesību akti. Šajā Privātuma politikā vispārīgi ir aprakstīts veids, kādā mēs apkopojam, koplietojam un aizsargājam Personas datus.
 

Personas datu pārzinis/ apstrādātājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Schaefer”, reģ.nr. LV 50103412751, juridiskā adrese: Lielā iela 9, Saldus, LV-3801), (turpmāk tekstā arī “mēs”, “mūsu” vai “mums”).
 

Izmantotās definīcijas:

Mēs - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Schaefer”, reģ.nr. LV 50103412751, juridiskā adrese: Lielā iela 9, Saldus, LV-3801;

Klients – fiziska persona, kura izmanto vai ir paudusi nodomu izmantot mūsu sniegto pakalpojumu (turpmāk tekstā arī “Jūs”, “Jūsu” vai “Jums”);

Personas dati - jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz identificētu vai identificējamu Klientu vai citu fizisku personu, kuras dati tiek apstrādāti saskaņā ar šo Privātuma politiku un piemērojamajiem tiesību aktiem;

Apstrāde: jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tostarp to vākšana, ierakstīšana, saglabāšana, grozījumu veikšana, piekļuves nodrošināšana, pieprasīšana, nodošana utt.)

Sadarbības partneri - mūsu partneri, kuri sniedz sekojošus pakalpojumus: patēriņa kreditēšanas, refinansēšanas, kredītu apvienošanas, nekustamā īpašuma aizdevumus, aizdevumus tiešsaistē utt.;

Pieteikums – Tīmekļa vietnē iesniedzama aizdevuma/ kredīta pieteikuma veidlapa, lai saņemtu mūsu Sadarbības partneru sniegto pakalpojumu.

Pakalpojumi - pakalpojumi, ko mēs piedāvājam un sniedzam Klientam: aizdevumu/ kredītu salīdzināšanas pakalpojums; kredīta starpnieka pakalpojumi, palīdzot jums izvēlēties un noslēgt līgumu ar Sadarbības partneriem;

Līgums - līgums par Sadarbības partnera pakalpojumu sniegšanu, kas noslēgts starp Klientu un Sadarbības partneri;

Tīmekļa vietne – www.soso.lv;

VDAR - Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Personas datu apstrādes juridiskais pamats:

Mēs saņemam un izmantojam Personas datus tikai tad un tādā apjomā, ciktāl ir piemērojams vizmaz kāds no šiem gadījumiem:

• Līguma noslēgšanai, izpildei, aktualizēšanai un administrēšanai (piemēram, līgumu kopijas un ar līgumu saistītā dokumentācija, ieraksti IT sistēmās utt).;

• Klients ir devis piekrišanu Personas datu apstrādei;

• mums ir juridisks pienākums apstrādāt Personas datus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem;

• mums ir likumīgas intereses apstrādāt Personas datus.

Dažkārt Personas datu apstrādei var būt cits juridiskais pamats, kas norādīts VDAR 6. panta 1. daļas d) un e) apakšpunktā.

Mēs Tīmekļa vietnē apstrādājam tikai tos Personas datus un informāciju, ko Klients ir brīvprātīgi iesniedzis (nosūtot e-pastu, aizpildot veidlapas utt.), kā arī sniedzot Klienta noteikti izvēlētu distances pakalpojumu, Klientam izsakot noteiktu, nepārprotamu un brīvprātīgu piekrišanu Personas datu apstrādei un tikai tiem mērķiem kādiem persona ir piekritusi.

 

Kādēļ mēs apkopojam un apstrādājam Personas datus:

-) Pirmkārt un galvenokārt, Personas dati mums ir nepieciešami, lai mēs Jums varētu sniegt Pakalpojumus vai veikt pasākumus pēc Klienta pieprasījuma pirms Pakalpojuma sniegšanas.

Apstrādājamie Personas dati:

Klientu identificējoša informācija - vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, valstiskā piederība;

Kontaktinformācija - adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs;

Profesionāla info – izglītība, profesija/ nodarbošanās, darba vieta, ieņemamais amats, stāžs;

Informācija par finansiālo situāciju - informācija par spēkā esošām saistībām, bankas konta pārskats, VSAA izziņa, ienākumiem vai citu mantu, maksājumu disciplīnu, apgādājamajiem, vai Klients ir politiski nozīmīga persona;

Ģimenes stāvoklis – laulātais, radinieki.

Glabāšanas laiks:

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams konkrētajam nolūkam vai nolūkiem, kuriem Personas dati tika vākti.

Mēs vienmēr uzglabāsim Personas datus, kas savākti, gatavojoties noslēgt Līgumu ar Jums vai izpildot šādu Līgumu vismaz līdz šī Līguma termiņa beigām.

Turklāt, lai aizsargātu savas likumīgās intereses, mēs varam glabāt datus 10 (desmit) gadus pēc Līguma izbeigšanas.

-) otrkārt, mēs apstrādājam/ analizējam Klientu datus, lai uzlabotu Pakalpojuma kvalitāti un/ vai piedāvātu citu / papildu pakalpojumu; kā arī periodiski veicam aptaujas par Klientu apmierinātību ar mūsu sniegtajiem Pakalpojumiem, kā arī veicot telefonsarunu ierakstus, lai nodrošinātu Mūsu darbinieku sarunu ar Klientu kvalitātes kontroli un neskaidro jautājumu risināšanu.

Apstrādājamie Personas dati:

Tālruņa numurs vai e-pasta adrese;

Informācija par Klienta Pakalpojumu / vēlamo pakalpojumu / vēlmes / Jūsu apmierinātības novērtējumu;

Informācija, kas attiecas uz Jūsu jautājumu, tajā skaitā, bet ne tikai Klientu identificējoša informācija- vārds, uzvārds, dzimums;

Zvana ieraksts/ zvana tehniskās detaļas (datums, ilgums utt.), zvanu vēsture;

Sūdzības vai cita jautājuma apstākļu apraksts un ar to saistītie pamatojošie dokumenti.

Glabāšanas laiks:

Par Jūsu Pakalpojumu jomu, ieradumiem, vēlmēm un apmierinātību datus mēs glabāsim ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus. Sarunu ierakstus- ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas.

-) treškārt, Tīmekļa vietnes darbības nodrošināšanai un aktualizēšanai

Jūsu personas datus mēs apstrādājam, lai uzlabotu Tīmekļa vietni, padarītu to ērtāk lietojamu. Personas datu apstrāde tiek veikta arī drošības apsvērumu dēļ, tam tiek fiksēta IP adrese iespējamo incidentu izmeklēšanas un tīmekļa lapas aizsardzības nolūkos.

Apstrādājamie Personas dati:

Tīmekļa vietnē veiktās darbības;

IP adrese, ierīce, pārlūks, OS, Tīmekļa vietnes sadaļa, datums un laiks, sīkdatnes/cookies (sīkāt skatīt sadaļu par Sīkdatnēm).

Glabāšanas laiks:

Tīmekļa vietnē veikto darbību datus mēs glabāsim ne ilgāk kā 26 (divdesmit sešus) mēnešus, ja vien dati nesatur informāciju, kas ir nozīmīgi konkrēta mērķa sasniegšanai, faktu noskaidrošanai/ izmklēšanai. Šādos gadījumos mēs paturam sev tiesības šādus datus saglabāt līdz konkrēta gadījuma pabeigšanai.

-) ceturtkārt, reklāmas un mārketinga materiālu nosūtīšanai, t.sk. dalība akcijās un/vai loterijās.

Pēc Jūsu piekrišanas saņemšanas, mēs apstrādājam Jūsu sniegtos Personas datus, lai Jūs regulāri saņemtu vispārīgus un/ vai personalizētus mūsu un mūsu Sadarbības partneru piedāvājumus un/ vai citu informāciju. Informēšanai tiek izmantots Jūsu norādītais saziņas veids (sms paziņojums, e-pasts, pārlūka paziņojums u.c.).

Apstrādājamie Personas dati:

Klientu identificējoša informācija - vārds, uzvārds;

Kontaktinformācija - adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs.

Glabāšanas laiks:

Personas dati tiks apstrādāti Kliena piekrišanas spēkā esamības periodā.

 

Personas datu koplietošana

Aizdevumu/ kredītu salīdzināšanas un kredīta starpnieka pakalpojumu sniegšana ietver ciešu divpusēju sadarbību. Ja esat izlēmis par labu mūsu Pakalpojumam, Jūs tadejādi piekrītat, ka mums ir tiesības pieteikumā norādītos Personas datus nosūtīt Sadarbības partneriem, kuri ir atbildīgi par atbilstošu Personas datu Apstrādi, un piekrītot, Jūs apliecināt, ka esat iepzinies ar Sadarbības partnera Personas datu Apstrādi.

Darām Jums zināmu, ka Sadarbības partneri, ar kuriem mēs kopīgosim jūsu Personas datus, būs atkarīgi no Jūsu pieteikuma veida, un Personas dati netiks izpausti Sadarbības partneriem, uz kuriem jūsu pieteikums neattiecas.

TF BANK AB, reģ. Nr. 556158-1041 (Zviedrija), Box 947, SE-501 10 Borås, Zviedrija, https://tfbank.lv/privatuma-politika

Ferratum pakalpojumus sniedz Multitude Bank p.l.c, akciju sabiedrība, kas darbojas saskaņā ar Maltas likumiem ar reģistrācijas numuru C56251, ST Business Center 120, The Strand, Gzira, GZR 1027 Malta, https://cdn-uniweb.ferratum.com/newlv/legal-documents/2022-09/2022.10.01_PP%20LV%20Bank_in_LV%20and%20ENG.pdf

SIA VIA SMS, Reģ. Nr.: 40103259867, Roberta Hirša iela 1, LV-1045, Rīga, https://www.viasms.lv/lv/privatuma-atruna

SIA Finanza, Reģ.Nr.: 40103413280, Skanstes iela 52, Rīga, LV-1013, https://www.finea.lv/lv/privacy-policy

SIA Extra CREDIT, Reģ.Nr. 40103548796, Skanstes iela 52, Rīga, LV-1013, https://www.bino.lv/documents/privacy

SIA IPF Digital Latvia, Reģ.Nr.: 50003913651, Ūnijas iela 8k -6, Rīga, LV-1084, https://www.credit24.lv/pazinojums-par-privatumu

SIA Grand Credit, Reģ.Nr.: 50003952521, Bīskapa gate 2, Rīga, LV-1050, https://grandcredit.lv/lv/privacy-policy-and-cookies/fizisko-personu-datu-apstrades/

Lūgums ņemt vērā, ka Sadarbības partneri, ņemot vērā Pieteikuma veidu, Klienta identifikācijas veikšanai, maksātspējas novērtēšanas veikšanai, finanšu datu analīzei un kredīta piedāvājuma izteikšanai, ir tiesīgi kopīgot Jūsu Personas datus/ vai iegūt papildus datus no sekojošām iestādēm/ organizācijām:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iedzīvotāju reģistrs;

Valsts ieņēmumu dienests;

Ceļu satiksmes drošības direkcija;

Latvijas Bankas Kredītu reģistrs;

LR Zemesgrāmata;

Nordigen Solutions SAI, reģ.Nr. 40103982535;

SIA „Creditreform Latvijā”, reģ. Nr. 40003255604;

SIA „Paus Konsults”, reģ. Nr. 40003352670;

Lindorff Oy Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40003514990;

SIA „Julianus Inkasso Latvija”, reģ. Nr. 40003717522;

SIA „CREFO RATING”, reģ. Nr. 40003807493;

AS “CREFO Birojs”, reģ. Nr. 40103947718, u.c.
 

Pakalpojumu sniedzēji / Trešās puses

Savu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, mēs izmantojam dažādus pakalpojumu sniedzējus, t.sk., bet ne tikai serveru viesošanas, datu centru, mākoņdatošanas, sms paziņojumu sūtīšanas, analītikas, tiešā mārketinga, e-pasta, audita, grāmatvedības, juridisko konsultāciju pakalpojumu un citu pakalpojumu sniedzēju. Tie lielākoties atrodas Eiropas Savienības dalībvalstīs vai glabā mūsu uzticētos datus Eiropas Savienībā, tomēr noteiktos gadījumos dati var tikt pārsūtīti ārpus Eiropas Savienības/EEZ, piemēram, ja nolīgtais Personas datu apstrādātājs/ apakšapstrādātājs atrodas ārpus ES/EEZ, var būt nepieciešams pārsūtīt noteiktus Personas datus ārpus ES/EEZ vai padarīt Personas datus pieejamus ārpus ES/EEZ, un šādu datu nodošana ir nepieciešama Pakalpojuma nodrošināšanai vai pēc Klienta pieprasījuma. Dati var tikt nosūtīti ārpus ES/EEZ tikai tādā gadījumā, ja tiek nodrošināti attiecīgie aizsardzības pasākumi, kā to pieprasa VDAR, un šādai nosūtīšanai ir tiesisks pamats. Pēc pieprasījuma Klients var saņemt sīkāku informāciju par Personas datu pārsūtīšanu uz valstīm ārpus ES/EEZ.

Ja ir nepieciešams un tam ir juridisks pamatojums, mēs sniedzam Personas datus arī valsts kompetentajām iestādēm, organizācijām, citiem datu pārziņiem, kuri ir tiesīgi saņemt informāciju saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un/vai mūsu leģitīmajām interesēm, vai pamatojoties uz Jūsu izteikto piekrišanu.

 

Personas datu automatizēšana/ profilēšana

Profilēšana ir automatizēta Klientu Personas datu segmentēšana, izvērtējot dažādus personiskus ar fiziskām personām saistītos aspektus, lai piemērotu atbilstošu pakalpojumu. Sadarbības partneri, kuri ir minēti Personas datu politikā, var norādīt Klientu pieteikumu saņemšanas parametrus, kurus viņi vēlas saņemt un ņemt vērā, sniedzot piedāvājumu. Izejot no tā, daži Pieteikumi var netikt pārsūtīti attiecīgajam Sadarbības partnerim.

 

Jūsu tiesības:

Mēs vēlamies nodrošināt, ka Personas datu Apstrāde ir godīga un pārredzama un nodrošinām Jums sekojošas tiesības:

• piekļūt Jūsu Personas datiem, kurus mēs apstrādājam (VDAR 15. pants);

• pieprasīt veikt labojumus Personas datos, ja uzskatāt, ka tie ir neprecīzi/ nepareizi (VDAR 16. pants);

• pieprasīt Jūsu Personas datu Apstrādes dzēšanu (VDAR 17. pants);

• ierobežot turpmāku Jūsu Personas datu apstrādi (VDAR 18. pants);

• saņemt savus Personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā (VDAR 20. pants);

• iebilst pret savu Personas datu Apstrādi (VDAR 21. pants);

• atsaukt piekrišanu (ja Personas datu Apstrāde pamatojas uz piekrišanu); Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, bet tas neietekmē Apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma (VDAR 7. panta 3. punkts);

• iesniegt sūdzību, taču vispirms lūdzam Jums jautājumu vai iebildumu gadījumos, vērsties pie mums, ja tomēr uzskatāt, ka mums nav izdevies atrisināt radušoso problēmu, Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei: - Datu valsts inspekcijai (tīmekļa vietne: dvi.gov.lv).

Kā izmantot savas tiesības:

Jums jānosūta iesniegums (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) uz epastu: dati@soso.lv vai pa pastu: Jaunmoku iela 34, Rīga, LV-1046. Saņemot iesniegumu mēs izpazīsimies ar tā saturu un iespēju Jūs identificēt, un ņemot vērā situāciju paturam sev papildus iespēju lūgt Jūs sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību.

Kad tiks saņemta atbilde uz iesniegumu:

Mēs rūpīgi izskatīsim Jūsu iesniegumu un sniegsim rakstisku atbildi cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Ja esat pieprasījis savu Personas datu kopiju, tā tiks nosūtīta pa e-pastu šifrētā formātā.

 

Privātuma politika nav juridiski saistošs līgums starp mums un Jums/Klientu; tās ir mūsu vadlīnijas Personas datu aizsardzībā. Veicot Pakalpojumu un Tīmekļa vietnes uzlabojumus, mēs varam laiku pa laikam veikt grozījumus mūsu Privātuma politikā. Šādu grozījumu rezultātā netiks samazinātas jūsu tiesības. Privātuma politikas aktuālā versija tiek publicēta Tīmekļa vietnē.
 

Ja jums rodas jautājumi par Personas datu aizsardzības jautājumiem, aicinām jūs sazināties ar mums rakstot email: dati@soso.lv.
 

Versija 1.0. spēkā no 01.06.2022.